നാവിന്റെ സദുപയോഗം.

നാവിന്റെ സദുപയോഗം ‘തിരുനാമകീര്‍ത്തനം പാടുവാനല്ലെങ്കില്‍, നാവെനിക്കെന്തിനുനാഥാ!!! നാവും അധരവും – സംസാരിക്കാനുളളതാണ്‌. ദൈവത്തോട്‌ സംസാരിക്കുന്നതിനെ പ്രാര്‍ത്ഥനയെന്ന്‌ പറയാം. സംസാരത്തില്‍ തെറ്റു വരുത്താത്ത ഏവനും പൂര്‍ണ്ണനാണ്‌. തന്റെ ശരീരത്തെ

Read more

പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെ വ്യത്യസ്ഥ ഭാവങ്ങള്‍.

നമ്മുക്ക്‌ അറിയാം ദൈവവുമായി ഉളള സംഭാഷണമാണ്‌ പ്രാര്‍ത്ഥന. നിശ്‌ബ്ദമായി ദൈവവുമായി ദിവസവും സംഭാഷണം നടത്താന്‍ നമ്മുക്ക്‌ സാധിക്കണം, പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെ ഏറ്റവും ദൈവീകമായ തലമാണ്‌ അത്‌. അതിലൂടെ മാത്രമെ

Read more

കാലത്തിന്റെ ദേവത മുന്നില്‍ വന്നു നിന്നു. കാലം അവനോടു പറഞ്ഞു. എന്റെപ്രമസാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രിയനെ നിനക്കും സ്വാഗതം. ആക്ഷണം അവനെ ആഹ്‌ളാദ ചിത്തനാക്കി. കണ്‍നിറയെ ആരൂപം തിളങ്ങി നില്ക്കുമ്പോള്‍

Read more

കാലം പറഞ്ഞ കഥ

ഭാഗം 1 അന്നും പ്രഭാതത്തില്‍ പള്ളിമണി മുഴങ്ങി. അവന്‍ ഒരിക്കലും ആ മണി മുഴക്കും കേട്ടിരുന്നില്ല ഉറക്കത്തിന്റെ ആലസ്യത്തില്‍ അലസമായി ഉറങ്ങുമ്പോള്‍ വിശുദ്ധിയുടെ വിളവുമായി എത്തുന്ന മണിമുഴക്കം

Read more