ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു സര്‍വകലാശാലയില്‍ അപേക്ഷകര്‍ കുറയുന്നു.

ന്യൂഡല്‍ഹി• രാഷ്ട്രീയ തര്‍ക്കങ്ങള്‍ക്കും പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്കും സാക്ഷിയായ ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു സര്‍വകലാശാല (ജെഎന്‍യു)യില്‍ അപേക്ഷകര്‍ കുറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്‍ഷങ്ങളിലേതിലും 4.5 ശതമാനം അപേക്ഷകരുടെ കുറവുണ്ടായിട്ടുള്ളതായി അധികൃതര്‍ തന്നെ

Read more